I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei, az ügyfélfogadás rendje:

Hivatalos név: Pest vármegyei Építész Kamara
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 90.
Telefon:

 • +36-30-449-50-28
 • +36-30-449-89-02

Központi elektronikus levélcím: pmek@pmek.hu
A honlap URL-je: www.pmek.hu
Ügyfélfogadás helye: 1052 Budapest, Városház utca 7. fsz. 22.
Adószám: 18084788-1-41
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11742001-20035293

Ügyfélfogadás rendje:

 • hétfőn: 13:00-16:30 óráig
 • szerdán: 9:00-16:00 óráig
 • pénteken: 9:00-12:00 óráig

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

A területi kamara szervei:

 • küldöttgyűlés
 • elnökség
 • felügyelő bizottság
 • etikai-fegyelmi bizottság
 • választási jelölőbizottság
 • helyi csoportok
 • titkárság

A szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentumok:
Pest vármegyei Építész Karama Alapszabálya
1996. évi LVIII. tv. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása:

Elnökség Felügyelő bizottság Etikai-fegyelmi bizottság Választási jelölőbizottság
Országos küldöttek és pótküldöttek Helyi küldöttek Titkárság


4. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

Magyar Építész Kamara online névjegyzék


5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe:

Általános törvényességi felügyeletet ellátó szerv:
Építési és Közlekedési Minisztérium
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
Postacím: 1358 Budapest, Pf. 14.
Központi elektronikus levélcím: info@ekm.gov.hu


Építési és Közlekedési Minisztérium
Közigazgatási hatósági ügyek felügyeleti szerve:
Magyar Építész Kamara
Székhely: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.
Postacím: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.
Telefonszám: +36 1 318-2944, +36 1 318-2377
Központi elektronikus levélcím: mek@mek.hu


Magyar Építész Kamara


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok Pest vármegyei Építész Kamara Alapszabálya Magyar Építész Kamara szabályzatai Adatvédelmi és információbiztonsági Szabályzat


2. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Pest vármegyei Építész Kamara Nyomtatványok Ügyfelfogadás


3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A Pest vármegyei Építész Kamara a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvényben (továbbiakban: kamarai törvény) meghatározott közfeladatait és önigazgatási feladatait az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50.§ (2) bekezdésében meghatározott építésügyi feladatokkal - különösen a g), h), j), valamint m) pontokkal - összhangban látja el.

A kamarai törvény 3. § (1) bekezdése értelmében a területi kamara a mérnöki, illetve építészeti tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának javítása érdekében közfeladatokat lát el.

Névjegyzéket vezető szervként az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet, valamint a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kezeli az engedélyhez kötött (településrendezési tervezési, építészeti-műszaki tervezési, településrendezési szakértői, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői, építésügyi tűzvédelmi tervezői), valamint a bejelentéshez kötött (energetikai tanúsítói) szakmagyakorlási tevékenységeket, vezeti az e tevékenységek folytatására jogosultak névjegyzékét, továbbá illetékességi területén ellenőrzi, hogy a felsorolt szakmagyakorlási tevékenységeket, csak az arra jogosultak végezzék. Első fokú közigazgatási hatóságként jár el a mérnöki, illetve építészeti szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezése, folytatásának szüneteltetése, illetve megtiltása, az engedély visszavonása és az ezzel összefüggő névjegyzékbe vétel, illetve a névjegyzékből való törlés, a tevékenység folytatójával szembeni bírság kiszabása, a szakmagyakorlási tevékenységre való jogosultságról szóló hatósági igazolvány kiállítása, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítésének, illetve a névjegyzékben szereplő adatok (névjegyzéki jelölés) igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítása során.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 23. §-a alapján a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként ellenőrzi a jogszabályban előírt követelmények teljesülését az energetikai tanúsítói tevékenységre vonatkozó bejelentések esetén.

A közszolgáltatásért fizetendő díj mértékét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 58. §-a határozza meg.

Közszolgáltatások igénybevétele MÉK DÍJTÁBLÁZAT 2022


4. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke, a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A gyűjtött és feldolgozott adatok körét a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 43. §-a tartalmazza.

Magyar Építész Kamara Online Névjegyzékére Cégnyilvántartás


5. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A gyűjtött és feldolgozott adatok körét a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 43. §-a tartalmazza.

Pest vármegyei Építész Kamara Alapszabálya Küldöttgyűlési határozatok Elnökségi határozatok


6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi és információbiztonsági Szabályzat Álltalános feltételek MÉK adatvédelmi szabályzata


III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók

Egyszerűsített éves beszámolók Küldöttgyűlési határozatok

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Egyszerűsített éves beszámolók